1

کاربران محصولات

 • بالغ بر 40 میلیون نفر کاربر محصولات؛
 • نزدیک به 70 میلیون کارت هوشمند؛
 • 1میلیون دستگاه پوز با متوسط 1000 کاربر برای هرکدام.

تنوع کسب و کاری

 • 16 واحد کسب و کار طی 10 سال.

سرمایه انسانی

 • بیش از 300 نفر کارمند؛
 • بیش از 50 درصد نیروی فنی؛
 • سهامدار بودن نیروهای کلیدی.
 • logo-4-hasin111
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11