دفتر بین‌الملل

امور بین‌الملل حصین قشم در سال 1392 با هدف فعالیت در بخش‌های زیر تاسیس گردید:
1. تاسیس و اداره امور اجرایی دفاتر نمایندگی حصین قشم در خارج از کشور؛
2. مذاکر با شرکت‌های خارجی جهت معرفی محصولات و خدمات گروه حصین؛
3. برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی و منطقه‌ای؛
4. ارتباط با اتاق‌های بازرگانی جهت بررسی فرصت‌های تجاری؛
5. تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم‌های دوجانبه و چندجانبه با شرکت‌های خارجی؛
6. دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ارزي؛
7. انجام سایر امور ارجاعی از طرف هیات مدیره حصین قشم.

در حال حاضر این واحد به صورت بخشی مجزا در ساختمان مرکزی حصین قشم مشغول به فعالیت می‌باشد.