1

کاربران محصولات

  • بالغ بر ۴۰ میلیون نفر کاربر محصولات؛
  • نزدیک به ۷۰ میلیون کارت هوشمند؛
  • ۱میلیون دستگاه پوز با متوسط ۱۰۰۰ کاربر برای هرکدام.

تنوع کسب و کاری

  • ۱۶ واحد کسب و کار طی ۱۰ سال.

سرمایه انسانی

  • بیش از ۳۰۰ نفر کارمند؛
  • بیش از ۵۰ درصد نیروی فنی؛
  • سهامدار بودن نیروهای کلیدی.