1

کاربران محصولات

  • بالغ بر 40 میلیون نفر کاربر محصولات؛
  • نزدیک به 70 میلیون کارت هوشمند؛
  • 1میلیون دستگاه پوز با متوسط 1000 کاربر برای هرکدام.

تنوع کسب و کاری

  • 16 واحد کسب و کار طی 10 سال.

سرمایه انسانی

  • بیش از 300 نفر کارمند؛
  • بیش از 50 درصد نیروی فنی؛
  • سهامدار بودن نیروهای کلیدی.