دفتر بین‌الملل

امور بین‌الملل حصین قشم در سال 1392 با هدف فعالیت در بخش‌های زیر تاسیس گردید:
1. تاسیس و اداره امور اجرایی دفاتر نمایندگی حصین قشم در خارج از کشور؛
2. مذاکر با شرکت‌های خارجی جهت معرفی محصولات و خدمات گروه حصین؛
3. برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی و منطقه‌ای؛
4. ارتباط با اتاق‌های بازرگانی جهت بررسی فرصت‌های تجاری؛
5. تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم‌های دوجانبه و چندجانبه با شرکت‌های خارجی؛
6. دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ارزي؛
7. انجام سایر امور ارجاعی از طرف هیات مدیره حصین قشم.